Parkeringssensor s.k. backvarnare ger bra hjälp vid parkering.

 

Många nya bättre bilar är utrustade med sensorer (s.k. backvarnare) så att föraren lättare kan parkera bilen utan att skador uppstår. Här erbjuder vi dig möjligheten att inköpa backvarnare för eftermontering i form av ett kit. Det består av fyra sensorer som monteras på bakre kofångaren samt display. Sensorerna känner av hinder med hjälp av ultraljud .

 

Vi erbjuder två olika paket av parkeringssensorer (backvarnare) till förmånliga priser.

 

Modell CRE-II. Display med alarm och avstånd. Displayen monteras lämpligen på instrument panelen eller ovanpå backspegeln

Pris 495:- inkl. moms.

 

Modell CRM 350 T  . Kamera medföljer för montering vid registreringsskylten och i den nya backspegeln går det att se avstånd  samt bilder från kameran.

OBS! Backspegeln kan också användas som bildskärm för bilens DVD-spelare.

 

Pris 2390:- inkl. moms 

 

Bild på backsensorsatsen CRM 350T

Backspegeln till CRM 350T visar bild från kameran och avstånd från sensorerna. (Går även att koppla till DVD-spelare)

 

 

 

Nedan följer en närmare beskrivning av backvarnaren som ger dig ögon i nacken.

 

Backsensorsatsen är en extrautrustning som hjälper förare att säkrare backa bilen men den ersätter inte förarens normala vaksamhet och säkerhetstänkande eller körskicklighet.

 

Sensorsatsen kopplas elektriskt till backljuset och aktiveras därför automatiskt när backväxeln lägges i. När fordonet är närmare ett hinder än 1.8m hörs stötvis pipande från displayens summer samtidigt som displayen visar avståndet till hindret bakom bilen. När fordonet närmar sig hindret ytterligare, så kommer pipsignalen att pipa snabbare för att till slut bli en fast ton när avståndet är cirka 0,4m från hindret. Då är det bäst att stanna fordonet. Hela tiden anger displayen avståndet till hindret.

Backsensor-satsen är ett hög-teknologiskt instrument baserad på microprocessorteknik, vilket gör det snabbt och tillförlitligt samt minimalt känsligt för störningar. Sensorerna fungerar med ultraljud och är både sändare och mottagare som snabbt reagerar för hinder. Det är viktigt att de är rätt monterade enligt följande beskrivning och rekommendationer och att de hålls rena från smuts, snö och is.

 

Tekniska Data:               

Strömförsörjning:               12Volt D.C (från bilens strömförsörjning via backljus)

                                                                 24Volt endast med konverter

Arbetsområde:                    1.8  -> 0.3 m

 

Temperaturområde:             -30 -> 0 -> +60 grader Celsius

 

Summervolym:                   80 dB

 

Montering av backsensorsatsen

Display

Displayenhet till CRE-II placeras lämpligast på instrument brädan eller den inre backspegeln. Displayen visar avståndet från sensorerna till hindret bakom fordonet. När avståndet är mindre än 0,4m så kommer displayens siffror att blinka och då bör man avsluta backningen. Displayen visar ”0.0” när  inget hinder finns bakom bilen. 

Montering av sensorerna
             
          

Kretsdiagram

 

Den svarta strömförsörjningskabeln ansluts till svart kabel till backljuslampa och röd kabel till motsvarande röda kabel till backljuslampan (backljuslampan är vit och tänds vid backning)
          

 

Några råd beträffande användningen av backsensorerna.

 

Hindren som befinner sig bakom bilen kan ibland p.g.a deras utformning påverka sensorernas funktion (se bild).

Sensorernas placering i höjdled har betydelse (bakre kofångare är ett lämpligt ställe).

 

Stoppa alltid backningsmanövern när den fasta tonen hörs.

 

Sakta alltid farten vid backning när summern piper med högre tempo.

 

Håll sensorerna rena från smuts, is och snö.

 

Träna backning i olika förhållanden och med hinder när sensorsatsen monterats så att ni förstår dess begränsningar.

 

Någon information om satsens funktion rent elektriskt finns inte, så håll uppsikt om sensorer eller kablar skadas.

 

 

Vi frånsäger oss allt ansvar för skador som kan uppkomma till följd av användning , missbruk eller fel på produkten.

A-Alt.Avgassystem AB                         aaavgas@com.itv.se

Ålegårdsgatan 5
431 50 Mölndal

tel. 031-272525